DGA salaris

by Dhr F.Y. Dicks
(Houten)

Stel mijn DGA salaris is te laag.

Zolang de fiscus nog niet aantoont dat mijn salaris hoger moet zijn dan de dga-norm, kan ik er voor kiezen mijn salaris laag te houden en verder aan te vullen vanuit dividend? Hiermee voorkom ik de 52% IB. 

Of heeft dit juist andere eventuele negatieve gevolgen en is het beter toch mijn salaris te verhogen?

Comments for DGA salaris

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 07, 2012
Rating
starstarstarstarstar
DGA loon en dividenduitkering
by: Badaco

Het gebruikelijk loon is door de belastingdienst in het leven geroepen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van belastingsoorten.

U kunt bij belastingsoorten denken aan:

  • de inkomstenbelasting;
  • de vennootschapsbelasting;
  • de dividendbelasting.

Om discussie uit de weg te gaan heeft de belastingdienst een (gemiddeld) gebruikelijk loon vastgesteld voor een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder). Dit gebruikelijk loon bedraagt in 2012 € 42.000.

Iedere DGA wordt geacht minimaal deze
€ 42.000 te verlonen. Meer mag uiteraard altijd.

Bent u als DGA van mening dat u minder mag verlonen, dan moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de belastingdienst.

Redenen om minder te verlonen kunnen een opstartfase van uw bedrijf, tegenvallende (negatieve) resultaten of een deeltijd dienstverband zijn.

Bij een verzoek (onderbouwd met cijfers) zal de belastingdienst uw specifieke situatie beoordelen. Aan een goedkeuring worden vaak strenge voorwaarden gesteld:

  • er mogen geen dividenduitkeringen plaats vinden;
  • er mag niet meer netto loon uitbetaald worden dan verloond wordt;
  • er mogen geen rekening-courant schulden met u als DGA opgebouwd worden.

Een veel gehoord misverstand is, dat een DGA met een verloning van € 42.000 altijd goed zit. In sommige situaties kan de belastingdienst echter het gebruikelijk loon hoger vaststellen. Bijvoorbeeld wanneer uw salaris niet marktconform is (een collega directeur verdient bijvoorbeeld het dubbele), of wanneer de omzet nagenoeg volledig voortkomt uit door de DGA verrichte arbeid.

Slotconclusie:

Als DGA wilt u zoveel mogelijk profiteren van de belastingsoorten. De totale belastingdruk op uw inkomsten moeten immers zo laag mogelijk zijn. Dit noemen wij fiscale optimalisatie.

Bij deze fiscale optimalisatie houden wij ons wel aan de spelregels. Één daarvan is het gebruikelijk loon.

Belangrijk inzake de vaststelling van het gebruikelijk loon is vooraf een goede overweging te maken en indien nodig vooraf te communiceren met de belastingdienst. Correcties achteraf zijn doorgaans tijdrovend en kosten meer dan het opgeleverd heeft.


Mar 07, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Uitkeren dividend
by: Anonymous

Stel dat mijn loon gebruikelijk is. Wanneer mag ik dan dividend uitkeren? Wordt de dividendbelasting berekend over mijn winst voor belastingen of winst na belastingen? En wanneer vindt belastingheffing plaats?

Mar 08, 2012
Rating
starstarstarstar
DGA, Dividenduitkering en Dividendbelasting
by: Badaco

De resultaten in uw BV worden berekend als zijnde het verschil tussen de omzet minus de kosten. Dit saldo wordt ook wel de winst voor belastingen genoemd.

Met deze winst voor belastingen wordt de belastingsoort vennootschapsbelasting bedoeld.

Stel u heeft een winst voor belastingen van
€ 100.000. Hier betaalt u dan 20% (tarief 2012) vennootschapsbelasting over, zijnde € 20.000.
De winst na belastingen wordt dan € 80.000.

Deze winst wordt, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders besluit, toegevoegd aan de algemene reserve.

Dividend uitkeren komt er op neer dat u vermogen onttrekt aan uw vennootschap en uitkeert aan de aandeelhouders. In de statuten van uw BV staan de voorwaardes waaronder de algemene vergadering van aandeelhouders mag besluiten tot een dividenduitkering.

Zo kunt u bijvoorbeeld geen dividend uitkeren op het moment dat de stand van de algemene reserves negatief is.

Indien u kunt overgaan tot een dividenduitkering zijn er 2 situaties te onderscheiden:
  • U keert dividend uit aan een aandeelhouder, welke een vennootschap is.

  • U keert dividend uit aan een aandeelhouder, welke een natuurlijk persoon is.

In beide situaties dient wel een aangifte dividendbelasting ingevuld te worden.

Bij het uitkeren van dividend aan een vennootschap is geen dividendbelasting verschuldigd.

Bij het uitkeren van dividend aan een natuurlijk persoon is in totaal 25% dividendbelasting verschuldigd. De betaalmomenten zijn als volgt:
  • 15% is verschuldigd binnen 30 dagen na beschikbaar stellen van het dividend.

  • 10% is verschuldigd bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar dat de uitkering gedaan is. (aangifte via BOX 2, aanmerkelijk belang)

Wilt u hulp bij het invullen van uw aangifte vennootschapsbelasting, uw aangifte dividendbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting, neem dan gerust contact op.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht